96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Stypendium

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Pomoc materialna przysługuje uczniom  zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, obowiązująca od 1 stycznia 2022roku, nie może być większa niż kwota 600 zł netto(art.8 ust.1pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wypełniony wniosek można składać bezpośrednio do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice.

Więcej informacji na stronie UM w zakładce Edukacja i sprawy społeczne.

Opracowała Anna Walendzik, pedagog szkolny.

Skip to content