96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Rekrutacja terminy

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Informujemy, że nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej: http://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji:

1.  od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku (do godz.15): złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisanego przez  co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły.

2.  od 17 maja do 26 lipca 2021 roku (do godz.15): wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

3.  od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku (do godz.15): uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu od 01 września na praktyczną naukę zawodu na okres kształcenia (dotyczy klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia).

4.  22 lipca 2021 roku: podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5.  od 23 lipca do 30 lipca 2021 roku (do godz. 15): dostarczenie przez rodzica do szkoły

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

– oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

– kwestionariusza kandydata do klasy pierwszej (druk do pobrania – załącznik nr 1)

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (lista podmiotów, które wykonują bezpłatne badania lekarskie kandydatów do szkół – lista do pobrania)

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15 w postepowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 roku do godz. 15 w postepowaniu uzupełniającym. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

6. do 30 lipca 2021 roku w przypadku kandydatów do klasy wielozawodowej, którzy nie ukończyli 15 roku życia dostarczenie do CECHU RZEMIOSŁ ul. Rawska 37  lub do pracodawcy (dotyczy sprzedawców) zaświadczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Skierniewicach ul. Rybickiego 6 o możliwości wykonywania praktycznej nauki zawodu.

7.  02 sierpnia 2021 roku (do godz.14): ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.                                                     

8. od 02 sierpnia do 03.09.2021 roku dostarczenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji w postepowaniu uzupełniającym:

  1. od 03.08 do 05.08.2021 roku złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
  2. 16 sierpnia 2021 roku: podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  3. od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 roku (do godz. 15): dostarczenie przez rodzica do szkoły

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

– oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (lista podmiotów, które wykonują badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych: plik)

– kwestionariusza kandydata do klasy pierwszej (druk do pobrania – załącznik nr 1)

4.  23 sierpnia 2021 roku: ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 5. od 23 sierpnia do 03.09.2021 roku dostarczenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

Warunkiem przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia w klasie wielozawodowej jest dostarczenie w dniu 01.09.2021 roku  umowy na czas trwania nauki z pracodawcą zrzeszonym w Cechu Rzemiosł lub pracodawcą niezrzeszonym, posiadającym odpowiednie uprawnienia (dotyczy tylko zawodu sprzedawca).

Ewentualną pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym zawodzie dla kandydatów do klasy pierwszej można uzyskać w CECH-u Rzemiosł Różnych 96-100 Skierniewice ul. Rawska 37, (tel. 46 833 35 87 godz.9-14) oraz Hufcu Pracy  ul. Batorego 53, 96-100 Skierniewice ( tel. 46 880 91 16).

  • Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (załącznik nr 1): druk do pobrania
  • Wykaz przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania profil/zawód: języków obcych oraz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji: wykaz przedmiotów
  • Lista podmiotów, które wykonują badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych: plik

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Skip to content