96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Rekrutacja terminy

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 Informujemy, że nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej: http://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji:

1. od 24 kwietnia do 23 maja 2023 roku (do godz.12): złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

2. od 24 kwietnia do 17 lipca 2023 roku (do godz.15): wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

3. od 04 lipca do 10 lipca 2023 roku (do godz.15): możliwość dokonania zmian oddziałów na liście preferencji.

4. od 06 lipca 2023 do 10 lipca 2023 roku (do godz.15): uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch podpisanych zdjęć.

5. 14 lipca 2023 roku (do godz.12): podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6. od 14 lipca (od godz.12) do 20 lipca 2023 roku: dostarczenie przez rodzica do szkoły:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

– kwestionariusza kandydata do klasy pierwszej (załącznik nr 1)

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7. 21 lipca 2023 roku (do godz.12): ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8. W przypadku kandydatów do klasy wielozawodowej, którzy nie ukończyli 15 roku życia dostarczenie do CECHU RZEMIOSŁ ul. Rawska 37  lub do pracodawcy (dotyczy sprzedawców) zaświadczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Skierniewicach ul. Rybickiego 6 o możliwości wykonywania praktycznej nauki zawodu.

Kandydaci do klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia w zawodzie sprzedawca mogą podpisać umowę o praktyczną naukę zawodu między innymi z Firmą „Intermarche”.

(kontakt: kadry.skierniewice@intermarche.pl / tel. 46 834 48 51 poniedziałek/czwartek godz.8-15).

Dla najlepszych uczniów w perspektywie możliwość zatrudnienia po okresie nauczania.

                                             

Warunkiem przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia w klasie wielozawodowej jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2023 roku umowy na czas trwania nauki z pracodawcą zrzeszonym w Cechu Rzemiosł lub w przypadku sprzedawców z pracodawcą niezrzeszonym, posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Ewentualną pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym zawodzie dla kandydatów do klasy pierwszej można uzyskać w Cechu Rzemiosł ul. Rawska 37 (tel. 46 833 35 87) lub w Hufcu Pracy ul. Batorego 53, 96-100 Skierniewice (tel. 46 880 91 16)

  • Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (załącznik nr 1): druk do pobrania
  • Wykaz przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania profil/zawód: języków obcych oraz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji: wykaz przedmiotów
  • Lista podmiotów, które wykonują badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych: Lista podbiotów
Skip to content