96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Rekrutacja terminy

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 Informujemy, że nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej: http://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

 1. od 22 kwietnia do 21 maja 2024 roku (do godz.12): złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w tym zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyki zawodowe (dotyczy klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia)
 2. od 22 kwietnia 2024roku: wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.
 3. od 03 lipca do 08 lipca 2024 roku (do godz.15): możliwość dokonania zmian oddziałów na liście preferencji.
 4. od 03 lipca do 09 lipca 2024 roku (do godz.15): uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch podpisanych zdjęć.
 5. 15 lipca 2024 roku (do godz.12): podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. od 15 lipca (od godz.12) do 18 lipca 2024 roku: dostarczenie przez rodzica do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, karty zgłoszenia ucznia do szkoły (druk do pobrania – załącznik nr 1)
 7. 19 lipca 2024 roku (do godz.12): ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 8. W przypadku kandydatów do klasy wielozawodowej, którzy nie ukończyli 15 roku życia dostarczenie do CECHU RZEMIOSŁ ul. Rawska 37 lub do pracodawcy (dotyczy sprzedawców) zaświadczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach ul. Rybickiego 6 o możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  Kandydaci do klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia w zawodzie sprzedawca mogą podpisać umowę o praktyczną naukę zawodu między innymi z Firmą „Intermarche”. (kontakt: kadry.skierniewice@intermarche.pl / tel. 46 834 48 51 poniedziałek/czwartek godz.8-15).
  Dla najlepszych uczniów w perspektywie możliwość zatrudnienia po okresie nauczania.
  Warunkiem przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia w klasie wielozawodowej jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2024 roku umowy na czas trwania nauki z pracodawcą zrzeszonym w Cechu Rzemiosł lub w przypadku sprzedawców z pracodawcą niezrzeszonym, posiadającym odpowiednie uprawnienia.
  Ewentualną pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym zawodzie dla kandydatów do klasy pierwszej można uzyskać w Cechu Rzemiosł ul. Rawska 37 (tel. 46 833 35 87) lub w Hufcu Pracy ul. Batorego 53, 96-100 Skierniewice (tel. 46 880 91 16)
  Warunkiem przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia w klasie wielozawodowej jest dostarczenie w dniu 01.09.2024 roku umowy na czas trwania nauki z pracodawcą zrzeszonym w Cechu Rzemiosł (dotyczy zawodów czeladniczych) lub pracodawcą niezrzeszonym, posiadającym odpowiednie uprawnienia (dotyczy zawodu sprzedawca).
 • Karta zgłoszenia ucznia do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (załącznik nr 1):
  druk do pobrania dostępny od 13 maja 2024 roku.
 • Wykaz przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania profil/zawód: języków obcych oraz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji: wykaz przedmiotów
Skip to content