96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Rekrutacja terminy

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 Informujemy, że nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej: http://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji:

1.  od 20 kwietnia do 17 maja 2022 roku (do godz.12): złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisanego przez  co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły.

2.  od 20 kwietnia do 20 maja 2022 roku (do godz.15): wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

3.  od 08 lipca do 12 lipca 2022 roku (do godz.15): uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu od 01 września na praktyczną naukę zawodu na okres kształcenia (dotyczy klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia).

4.  19 lipca 2022 roku (do godz.12): podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5.  od 19 lipca do 22 lipca 2022 roku (do godz. 12): dostarczenie przez rodzica do szkoły

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

– oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

– kwestionariusza kandydata do klasy pierwszej (druk do pobrania – załącznik nr 1)

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (lista podmiotów, które wykonują bezpłatne badania lekarskie kandydatów do szkół – lista do pobrania)

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15 w postepowaniu rekrutacyjnym albo do 19 sierpnia 2022 roku do godz. 15 w postepowaniu uzupełniającym. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

6. do 29 lipca 2022 roku w przypadku kandydatów do klasy wielozawodowej, którzy nie ukończyli 15 roku życia dostarczenie do CECHU RZEMIOSŁ ul. Rawska 37  lub do pracodawcy (dotyczy sprzedawców) zaświadczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Skierniewicach ul. Rybickiego 6 o możliwości wykonywania praktycznej nauki zawodu.

Kandydaci do klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia w zawodzie sprzedawca mogą podpisać umowę o praktyczną naukę zawodu z Firmą „Intermarche”, która jest patronem kierunku kształcenia.

(kontakt: kadry.skierniewice@intermarche.pl / tel. 46 834 48 51 poniedziałek/czwartek godz.8-15).

Dla najlepszych uczniów w perspektywie możliwość zatrudnienia po okresie nauczania.

7.  25 lipca 2022 roku (do godz.12): ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.                                                     

8. od 01 sierpnia do 02 września 2022 roku dostarczenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

Terminy rekrutacji w postepowaniu uzupełniającym:

  1. od 25 lipca do 28 lipca 2022 roku (do godz. 12) złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
  2. 05 sierpnia 2022 roku (do godz. 12): podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  3. od 05 sierpnia (od godz. 12) do 10 sierpnia 2021 roku (do godz. 12): dostarczenie przez rodzica do szkoły

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

– oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostało złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

– kwestionariusza kandydata do klasy pierwszej (druk do pobrania – załącznik nr 1)

4.  11 sierpnia 2022 roku (do godz. 12): ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

5. od 05 sierpnia do 10.08.2022 roku (do godz. 12): dostarczenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

Warunkiem przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia w klasie wielozawodowej jest dostarczenie w dniu 01.09.2022 roku  umowy na czas trwania nauki z pracodawcą zrzeszonym w Cechu Rzemiosł lub pracodawcą niezrzeszonym, posiadającym odpowiednie uprawnienia (dotyczy tylko zawodu sprzedawca).

Ewentualną pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym zawodzie dla kandydatów do klasy pierwszej można uzyskać w CECH-u Rzemiosł Różnych 96-100 Skierniewice ul. Rawska 37, (tel. 46 833 35 87 godz.9-14) oraz Hufcu Pracy  ul. Batorego 53, 96-100 Skierniewice ( tel. 46 880 91 16).

  • Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (załącznik nr 1): druk do pobrania
  • Wykaz przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania profil/zawód: języków obcych oraz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji: wykaz przedmiotów
  • Lista podmiotów, które wykonują badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych: plik
Skip to content