96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15
(046) 833-32-67
sekretariat@zsz2skc.pl

Historia szkoły

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Nasza Szkoła w roku 1945 nosiła nazwę Państwowego Gimnazjum Mechanicznego i przechodząc różne przeobrażenia od 1 września 1973 nosi nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, a od 11.XII.78, 17.I.I978 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach. 19.02.1945 r. – decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Łodzi uruchomiono Szkołę. Również 19 lutego, lecz w 1457 r. arcybiskup Jan Odrowšż ze Sprowy nadał Skierniewicom prawa miejskie. W pierwszych dniach stycznia 1945 roku zrodziła się myśl utworzenia w Skierniewicach średniej szkoły zawodowej, tj. Gimnazjum Technicznego. Z inicjatywą taką wyszedł ś.p. inż. Czesław Witkowski ówczesny architekt w Samorządzie miejskim. Pomysł utworzenia Gimnazjum Technicznego spotkał się z aprobatą władz miejskich i został przyjęty z wielkim entuzjazmem przez społeczeństwo Skierniewic i przez młodzież, która pozbawiona możliwości nauki w czasie okupacji zgłosiła swój udział i pomoc na rzecz pierwszej w historii Skierniewic średniej Szkoły Technicznej. W trzech barakach mieszkalnych i siedmiu szopach poniemieckich przy ul. Bielańskiej inż. Czesław Witkowski przy czynnej pomocy społeczeństwa i młodzieży zaczšł organizować szkołę i został jej pierwszym dyrektorem.

W dniu 19 lutego 1945 r. 29 uczniów rozpoczęło pierwsze zajęcia lekcyjne, czyli dzień 19 lutego 1945 r. jest faktycznym dniem uruchomienia szkoły. W styczniu 1948 r. szkoła przeniosła się z baraków na Bielanach do pokoszarowego budynku mieszczącego się przy ul. Batorego 53 – obecny budynek Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach. Uzyskany budynek, mimo że zniszczony – znacznie poprawił warunki lokalowe Szkoły, co pozwoliło na zwiększenie ilości oddziałów, młodzieży, zorganizowanie internatu oraz warsztatów szkolnych. W roku szkolnym 1949/50 szkołę opuściło pierwszych 14 absolwentów z tytułem technika mechanika i świadectwem dojrzałości.

W następnych latach szkolnych nastąpiła dalsza stopniowa poprawa bazy materialnej szkoły, warsztatów szkolnych oraz stabilizacja kadry pedagogicznej. Ilość oddziałów utrzymywała się na poziomie 10 – 13, a ilość młodzieży 350 -400 uczniów. Od 1 stycznia 1968 r. szkoła przejęła internat po Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli na 249 miejsc, a od 1 września 1969 r. przejęła budynek szkolny po tymże Liceum przy ul. Pomologicznej 33 o 13-tu izbach i sali gimnastycznej. W tym budynku zostały zlokalizowane poszczególne typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach, który powołany został na mocy decyzji Kuratora Okręgu Szkolnego w Łodzi w dniu 23 lipca 1973 r. Wraz z poprawą bazy lokalowej szkoły następuje szybki wzrost ilości oddziałów i uczniów. Wzrost taki podyktowany był również w owym czasie potrzebami Skierniewickich Zakładów Pracy, które zatrudniały fachowców branży metalowej, a Szkoła takich kształciła. Dla przykładu w roku szkolnym 1984-85 /czterdziestolecie powstania szkoły / Zespoł Szkół Zawodowych Nr 2 liczył w 22 oddziałach – 560 uczniów, zatrudnionych było 56 nauczycieli. Natomiast w roku 1999/2000 w Szkole było 52 oddziały, w tym 11 dwukierunkowych, uczy się 1500 młodzieży w 34 specjalnościach.

Szkoła w kolejnych latach proponowała kierunku kształcenia dla technikum: teleinformatyk, informatyk, mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz elektryk. W zasadniczej szkole zawodowej nie zabrakło takich profili jak elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, czy oddziały zawodowe w tym: cukiernik, fryzjer, piekarz, stolarz oraz kucharz i sprzedawca. Duży wybór klas spowodował przypływ uczniów, poprawę bazy dydaktycznej czy wygląd szkoły. W roku 2013 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 połączył się z CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego, co zwiększyło liczbę uczniów w szkole. Dzięki tej zmianie, poszerzyły się horyzonty dla uczniów zawodówek m.in powstanie pracowni fryzjerskiej czy dodatkowej pracowni komputerowej dla uczniów technikum informatycznego.

Historia szkoły w fotografii – link

Skip to content